Herb
Urząd Gminy Rokietnica

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

e-Usługi

Wypełnij
1
DT-1
DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Wójt Gminy Rokietnica
Nazwa komórki organizacyjnej Referat Obsługi Podatkowej, Opłat Lokalnych i Windykacji
Kogo dotyczy Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jako właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany. Jeżeli środek transportowy stanowi własność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach. W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.
Podstawy prawne Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. z 2017r.,poz.1785) Uchwała Nr XXIX/268/2016 Rady Gminy Rokietnica z 7 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatkach od środków transportowych na 2017 rok
Wymagane dokumenty deklaracja od środków transportowych wraz z załącznikiem
Czas realizacji sprawa załatwiana w terminie 1 miesiąca
Tryb odwoławczy 1. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica.
Rezultat realizacji usługi Decyzja administracyjna wydana przez Wójta Gminy Rokietnica
Etapy realizacji usługi Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne będące właścicielami pojazdów składają do 15 lutego każdego roku deklarację na podatek od środków transportowych. 2. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał w ciągu roku podatkowego - podatnik składa deklarację podatkową w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności powodujących powstanie obowiązku podatkowego. 3. Podatek jest płatny w dwóch ratach w następujących terminach: do 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku podatkowego. 4. Jeżeli obowiązek powstał po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego podatek za ten rok płatny jest w dwóch równych ratach w terminie : a) w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - pierwsza rata b) do dnia 15 września roku podatkowego - druga rata. 5. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 września podatek płatny jest jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. 6. Podatek od środków transportowych płatny jest bez wezwania na rachunek Urzędu Gminy. 7. Nie zapłacony w terminie podatek podlega ściągnięciu wraz z odsetkami za zwłokę w drodze egzekucji administracyjnej.
Poziom uwierzytelniania podpis kwalifikowany, profil zaufany
Uwagi 1. Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne - organ podatkowy na terenie którego znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu. 2. W przypadku współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej , która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. 3. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty. Obowiązek ten wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został zbyty lub na stałe wycofany z ruchu (wyrejestrowany). 4. Jeżeli organ podatkowy stwierdzi, że podatnik mimo ciążącego na nim obowiązku nie zapłacił w całości lub w części podatku wydaje decyzję, w której stwierdza wysokość zobowiązania podatkowego. 5. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, stawki podatkowe określone w uchwale ulegają obniżeniu proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek podatkowy. Zwolnienia z podatku: 1. Z podatku od środków transportowych zwolnione są między innymi : a) środki transportowe stanowiące zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz pojazdy używane dla celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym b) pojazdy zabytkowe, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowych. 2. Ulgi i zwolnienia podatkowe udzielone na podstawie odrębnych przepisów nie mają zastosowania do podatku od środków transportowych. DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - wersja papierowa ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1 - wersja papierowa
Telefon 61-8960-617
Wypełnij formularz
Wypełnij
2
WN-11
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Wójt Gminy Rokietnica
Nazwa komórki organizacyjnej Referat Inwestycji i Infrastruktury
Podstawy prawne Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. poz. 125)
Wymagane dokumenty - wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego numeracji porządkowej nieruchomości, - kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej z zaznaczonym budynkiem, którego dotyczy wniosek, - mapa z usytuowaniem budynku (jeżeli budynek nie jest jeszcze ujawniony w ewidencji gruntów i budynków), - do wglądu akt notarialny lub umowa dzierżawy potwierdzona za zgodność z oryginałem, - pisemne pełnomocnictwo od właściciela nieruchomości oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (w przypadku, gdy w imieniu właściciela występuje pełnomocnik),
Czas realizacji do 7 dni
Opłaty Brak
Tryb odwoławczy Brak
Poziom uwierzytelniania podpis kwalifikowany, profil zaufany
Uwagi W przypadku braku wymaganych dokumentów, Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku - wersja papierowa
Telefon 61 8960-603
Wypełnij formularz
Wypełnij
3
WN-23
Wniosek o jednorazowe zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Wójt Gminy Rokietnica
Nazwa komórki organizacyjnej Referat Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego
Podstawy prawne Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2137). Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096).
Wymagane dokumenty wypełniony wniosek oraz załączniki: --pisemna zgoda organizatora imprezy - pisemna zgoda właściciela lub zarządcy terenu, na którym ma być zlokalizowany punkt sprzedaży napojów alkoholowych - kserokopia stałego zezwolenia na sprzedaż określonego wnioskowanego rodzaju napojów alkoholowych oraz dowód uiszczenia opłaty za korzystanie z zezwolenia - szkic sytuacyjny terenu z naniesionym punktem sprzedaży napojów alkoholowych
Czas realizacji Rozpatrzenie wniosku, wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w terminie 30 dni od daty wpływu
Opłaty Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych w czasie trwania imprez nie podlega opłacie skarbowej
Tryb odwoławczy Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica
Poziom uwierzytelniania podpis kwalifikowany, profil zaufany
Uwagi Zezwolenie wydaje się na okres do 2 dni. Opłata za jednorazowe zezwolenie wnoszona jest na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń. Wniosek o jednorazowe zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych - wersja papierowa
Telefon 61 8960-623
Wypełnij formularz
Wypełnij
4
WN-22
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w miejscu lub poza miejscem sprzedaży
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Wójt Gminy Rokietnica
Nazwa komórki organizacyjnej Referat Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego
Podstawy prawne Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ((t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2137))
Wymagane dokumenty Wypełniony wniosek wraz z następującymi załącznikami: - dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych - pisemna zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany jest w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży. W przypadku gdy wniosek dot. wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć, ww. załączników nie dołącza się.
Czas realizacji Rozpatrzenie wniosku, wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w terminie 30 dni od daty wpływu
Tryb odwoławczy Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, al. Niepodległości 18, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica
Rezultat realizacji usługi Decyzja administracyjna wydana przez Wójta Gminy Rokietnica
Etapy realizacji usługi Wniosek opiniowany jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Opłata roczna za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi: - 525,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa - 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa - 2100,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu Opłatę, o której wyżej mowa przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholu w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła a) 37.500,00 zł dla napojów o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa, wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim b) 37.500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% z wyjątkiem piwa, wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim c) 77.000,00 zł dla napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu, wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim. Opłata wnoszona jest w trzech ratach: do 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku. W roku nabycia lub utraty ważności zezwolenia, opłaty o których mowa wyżej dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 4 lata w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, nie krótszy niż 2 lata w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, nie dłuższy niż 2 lata w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przez przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć.
Poziom uwierzytelniania podpis kwalifikowany, profil zaufany
Uwagi Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w miejscu lub poza miejscem sprzedaży - wersja papierowa
Telefon 61 8960-623
Wypełnij formularz
Wypełnij
5
WN-293
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST (na bazie pisma ogólnego)
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Wójt Gminy Rokietnica
Nazwa komórki organizacyjnej Referat Ochrony Środowiska
Podstawy prawne - § 10 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest ( Dz. U. z 2011 roku Nr 8, poz. 31) - art. 346 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2018 r., poz. 799 t.j.) - Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2004r., Nr 71, poz. 649 )
Wymagane dokumenty - Informacja o wyrobach zawierających azbest. - Ocena stanu możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających
Czas realizacji brak
Opłaty brak
Tryb odwoławczy brak
Poziom uwierzytelniania podpis kwalifikowany, profil zaufany
Uwagi UWAGA! Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku. Przepisy prawne nakładają na właścicieli, zarządców lub użytkowników miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest następujące obowiązki: 1. Wykonanie inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury. 2. Wynik inwentaryzacji przedstawia się w Informacji o wyrobach zawierających azbest. Informację należy sporządzić w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają Wójtowi Gminy Rokietnica, a osoby prawne - Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. Drugi egzemplarz Informacji należy przechowywać przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej Informacji, ponieważ dokument ten podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku. 3. Przeprowadzanie kontroli okresowej stanu wyrobów zawierających azbest. Z kontroli sporządza się w jednym egzemplarzu Ocena stanu możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Ocena pozwala określić stopień pilności usuwania wyrobów azbestowych: - stopień pilności I – wymagane pilne usunięcie lub zabezpieczenie, - stopień pilności II – wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku, - stopień pilności III – wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat. 4. Przechowywanie Oceny stanu możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest, obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub dołączenie Oceny do książki obiektu budowlanego. 5. Usunięcie wyrobów zawierających azbest, zakwalifikowanych zgodnie z Oceną do wymiany na skutek nadmiernego zużycia lub uszkodzenia (stopień pilności I) lub ich zabezpieczenie, a po dokonaniu zabezpieczenia ponownie sporządzenie Oceny w terminie 30 dni od daty wykonania zabezpieczenia. Należy wypełnić i dołączyć do e-formularza w formie załącznika: INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST - wersja papierowa Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest - wersja papierowa
Telefon 61-89 60 631
Wypełnij formularz
Wypełnij
6
WN-51
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Wójt Gminy Rokietnica
Nazwa komórki organizacyjnej Referat Zagospodarowania Przestrzennego
Podstawy prawne Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.);
Czas realizacji do 30 dni
Opłaty Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 ) wydanie wypisu i wyrysu podlega opłacie skarbowej. 1. od wypisu: a. do 5 stron - 30 zł b. powyżej 5 stron - 50 zł. 2. od wyrysu: a. za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4-20 zł. b. nie więcej niż 200 zł.
Numer konta 69904310413041002391100001
Tryb odwoławczy Nie przysługuje
Poziom uwierzytelniania podpis kwalifikowany, profil zaufany
Uwagi W przypadku błędnie wypełnionego wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Telefon 61-89-60-630
Wypełnij formularz
Wypełnij
7
WN-126
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki, informacji dotyczącej Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz informacji o obszarze rewitalizacji
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Wójt Gminy Rokietnica
Nazwa komórki organizacyjnej Referat Zagospodarowania Przestrzennego
Podstawy prawne Art. 217 § 1 i 2 tekst jednolity ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096).
Czas realizacji do 7 dni w przypadku zaświadczenia; do 30 dni w przypadku informacji
Opłaty Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 )- art. 1 i 4 (załącznik część II pkt. 21) - 17 zł.
Numer konta 69904310413041002391100001
Kwota (PLN) 17.00
Tryb odwoławczy Nie przysługuje
Poziom uwierzytelniania podpis kwalifikowany, profil zaufany
Uwagi W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki - wersja papierowa
Telefon 61-89-60-628
Wypełnij formularz
Wypełnij
8
WN-183
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Wójt Gminy Rokietnica
Nazwa komórki organizacyjnej Referat Zagospodarowania Przestrzennego
Podstawy prawne Art. 51 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945).
Wymagane dokumenty Wniosek, który powinien zawierać następujące informacje: 1) określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać (o promieniu trzykrotnej szerokości frontu działki objętej wnioskiem, nie mniejszym jednak niż 50 metrów), w skali 1:500 lub 1:1.000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2.000; 2) charakterystykę inwestycji, obejmującą: określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów, określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej, określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.
Opłaty Wniosek podlega opłacie skarbowej: w wysokości 107 zł.
Numer konta 69904310413041002391100001
Kwota (PLN) 107.00
Tryb odwoławczy Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, al. Niepodległości 18, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica.
Rezultat realizacji usługi Decyzja administracyjna wydana przez Wójta Gminy Rokietnica
Etapy realizacji usługi Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawana jest w terminie do 65 dni od daty złożenia wniosku. Bieg tych terminów ulega wstrzymaniu w następujących sytuacjach: - wezwania wnioskodawcy do uzupełnienia braków formalnych podania na podstawie art. 64 § 2 kpa, pod warunkiem, że wezwanie do nastąpiło bez zbędnej zwłoki; - współdziałania w załatwieniu sprawy z innymi organami w trybie art. 106 kpa; - zawieszenia postępowania – przez cały okres zawieszenia, nawet jeżeli w tym czasie będą podejmowane czynności niecierpiące zwłoki zgodnie z art. 102 kpa.
Poziom uwierzytelniania podpis kwalifikowany, profil zaufany
Uwagi W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym: lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego; sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego następuje na wniosek inwestorów (art. 52 ust. ww.) Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - wersja papierowa
Telefon 61-89-60-628
Wypełnij formularz
Wypełnij
9
WN-153
Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Wójt Gminy Rokietnica
Nazwa komórki organizacyjnej Referat Administracji i Spraw Obywatelskich
Podstawy prawne Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz.U.2018 r. poz. 408 ze zm.), Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994).
Wymagane dokumenty - Oświadczenie przewodniczącego zgromadzenia. - Formularz zawiadomienia o zgromadzeniu publicznym.
Opłaty Zawiadomienie nie podlega opłacie skarbowej.
Tryb odwoławczy Od decyzji zakazującej zorganizowanie zgromadzenia publicznego lub imprezy artystyczno – rozrywkowej organizatorowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie trzech dni od daty jej doręczenia. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica.
Etapy realizacji usługi Zgromadzenia – Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym podlega badaniu jego zgodności z prawem oraz w aspekcie zagrożenia życia, zdrowia lub mienia w znacznych rozmiarach. Organ gminy zakazuje zgromadzenia publicznego, jeżeli: - Jego cel lub odbycie sprzeciwiają się ustawie Prawo o zgromadzeniach lub naruszają przepisy ustaw karnych. - Odbycie zgromadzenia może zagrażać życiu lub zdrowiu albo mieniu w znacznych rozmiarach. W przypadku wystąpienia ww. przesłanek, decyzja o zakazie zgromadzenia publicznego powinna być doręczona organizatorowi na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia, nie później jednak niż 24 godziny przed datą zgromadzenia. Jednocześnie kopię tej decyzji wraz z aktami sprawy otrzymuje wojewoda.
Poziom uwierzytelniania podpis kwalifikowany, profil zaufany
Uwagi Zgromadzeniem jest to zgrupowanie osób, zwołane w celu wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska, organizowane na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób. W trakcie trwania zgromadzenia jego przewodniczący jest zobowiązany do nieprzerwanego posiadania elementów wyróżniających, w tym identyfikatora, w który wyposaża organ gminy. Zgromadzenie może być rozwiązane przez delegowanego przez Wójta Gminy pracownika Urzędu Gminy, jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, lub gdy narusza przepisy ustawy albo przepisy ustaw karnych, a przewodniczący, uprzedzony o konieczności rozwiązania zgromadzenia, wzbrania się to uczynić. Rozwiązanie zgromadzenia przez przedstawiciela organu gminy następuje przez wydanie decyzji ustnej podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, poprzedzonej trzykrotnym ostrzeżeniem uczestników zgromadzenia o możliwości jego rozwiązania, a następnie ogłoszonej przewodniczącemu lub w przypadku niemożności skontaktowania sie z nim ogłoszonej publicznie uczestnikom zgromadzenia. Decyzję powyższą doręcza się organizatorowi na piśmie w terminie 72 godzin od jej podjęcia. Organizatorowi oraz uczestnikowi zgromadzenia publicznego przysługuje prawo odwołania się od decyzji w sprawie rozwiązania zgromadzenia, w terminie 3 dni od dnia rozwiązania zgromadzenia. Sankcje karne dotyczące naruszenia prawa o zgromadzeniach określają przepisy Kodeksu wykroczeń. Sankcje te mogą dotyczyć osób, które: 1) przeszkadzają lub usiłują przeszkodzić w organizowaniu lub przebiegu nie zakazanego zgromadzenia, 2) zwołują zgromadzenie bez wymaganego zawiadomienia albo przewodniczą takiemu zgromadzeniu lub zgromadzeniu zakazanemu, 3) przewodniczą zgromadzeniu po rozwiązaniu go przez przewodniczącego lub przedstawiciela organu gminy, 4) bezprawnie zajmują lub wzbraniają się opuścić miejsce, którym inna osoba lub organizacja prawnie rozporządza, jako zwołujący lub przewodniczący zgromadzenia, 5) bierze udział w zgromadzeniu posiadając przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne narzędzia. ZAWIADOMIENIE O ZGROMADZENIU PUBLICZNYM - wersja papierowa OŚWIADCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA - wersja papierowa
Telefon 61 89 60 626
Wypełnij formularz
Wypełnij
10
WN-215
Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia imprezy rozrywkowo-artystycznej
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Wójt Gminy Rokietnica
Nazwa komórki organizacyjnej Referat Administracji i Spraw Obywatelskich
Podstawy prawne Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406). Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.). Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994).
Tryb odwoławczy Od decyzji zakazującej zorganizowanie imprezy artystyczno – rozrywkowej organizatorowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie trzech dni od daty jej doręczenia. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica.
Etapy realizacji usługi Imprezy masowe - W celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator winien złożyć wniosek nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia, natomiast opinie, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 2, niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej. Organ wydaje zezwolenie, albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.
Poziom uwierzytelniania podpis kwalifikowany, profil zaufany
Uwagi Impreza masowa: 1) opinie właściwych miejscowo Komendantów Miejskich Policji i Państwowej Straży Pożarnej i kierownika pogotowia ratunkowego, które muszą zawierać informacje o niezbędnej wielkości ich sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu oraz o przewidywanych przez Policję zagrożeniach. 2) opinię właściwego miejscowo Państwowego Inspektora Sanitarnego. 3) graficzny plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, zawierający: a) oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się publiczności, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych. b) oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych. c) oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu. d) informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych, rozmieszczeniu osób na imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów. 4) regulamin obiektu wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej. 5) program i regulamin imprezy masowej, ewentualnie terminarz imprez masowych odbywających się według ustalonego terminarza lub według ustalonych zasad wraz z informacją o sposobie udostępnienia ich uczestnikom imprezy masowej. 6) informację o liczbie miejsc dla osób w obiekcie lub na terenie, gdzie impreza masowa będzie zorganizowana, mogących wystąpić zagrożeniach porządku publicznego, w tym informację o ewentualnym uznaniu imprezy masowej za imprezę o podwyższonym ryzyku oraz informację o liczbie osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, o stanie liczebnym, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służb porządkowej i informacyjnej; w odniesieniu do służby porządkowej przyjmuje się przelicznik - co najmniej 10 porządkowych na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie, i co najmniej 1 porządkowy na każde następne 100 osób. W przypadku uznania imprezy za imprezę o podwyższonym ryzyku przeliczniki te wynoszą odpowiednio 30 porządkowych na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, i co najmniej 3 porządkowych na każde następne 100 osób. 7) wskazanie osoby reprezentującej organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie masowej (kierownika do spraw bezpieczeństwa). 8) pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczaniu imprezy. 9) szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, 10) polisę ubezpieczeniową - organizator imprezy ma obowiązek ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone uczestnikom imprez masowych, na które wstęp jest odpłatny. 11) pisemną zgodę na przeprowadzenie imprezy masowej kierownika jednostki organizacyjnej lasów państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego, w razie przeprowadzania imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki. 12) pisemna zgoda właściciela terenu na którym będzie odbywać się impreza masowa. 13) informację o zainstalowanych urządzeniach do utrwalania przebiegu imprezy. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego, powinno zawierać: - Imię, nazwisko, datę urodzenia i adres organizatora oraz nazwę i adres osoby prawnej lub inne organizacji, jeżeli w jej imieniu organizuje on zgromadzenie, - Miejsce, datę , godzinę rozpoczęcia, planowany czas trwania przewidywalna liczba uczestników, oraz projektowana trasa przejścia, jeżeli przewiduję się zmiany miejsca czasu trwania zgromadzenia - Cel i program oraz język w którym będą porozumiewać się uczestnicy zgromadzenia - Określenie planowanych przez organizatora środków służących zapewnienia pokojowego przebiegu zgromadzenia oraz środków, o których dostarczenie zwraca się do organu gminy. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia imprezy rozrywkowo - artystycznej - wersja papierowa
Telefon 61 89 60 626
Wypełnij formularz
Wypełnij
11
WN-162
Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców Gminy
Rodzaj usługi Opis usługi
Nazwa komórki organizacyjnej Referat Administracyjny i Spraw Obywatelskich
Podstawy prawne Ustawa z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2017 r., poz. 657 ze zm.). Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1044). Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.).
Wymagane dokumenty Dokument, który potwierdza Twój interes prawny (np. dokument potwierdzający prawo do lokalu, w przypadku ubiegania się o wydanie zaświadczenia o ilości zameldowanych osób i braku osób zameldowanych - oryginał do wglądu; dowód wniesienia opłaty skarbowej). Jeśli załatwiasz sprawę przez pełnomocnika, dołącz dokument pełnomocnictwa i potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej. W przypadku, gdy będzie to Twój mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne.
Czas realizacji Termin załatwienia sprawy wynosi do 7 dni od daty wpływu podania.
Opłaty Wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia (dowód opłaty stanowi załącznik do wniosku). Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Rokietnicy od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (od każdego stosunku pełnomocnictwa), gdy strona działa przez pełnomocnika. Składający wniosek lub pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód zapłaty albo uwierzytelnioną kopię zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty, tzn. od dnia złożenia wniosku lub dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
Numer konta 69904310413041002391100001
Kwota (PLN) 17.00
Tryb odwoławczy Od postanowienia przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica.
Etapy realizacji usługi Odmowa wydania zaświadczenia bądź odmowa wydania zaświadczenia o żądanej treści następuje w drodze postanowienia.
Poziom uwierzytelniania podpis kwalifikowany, profil zaufany
Uwagi Wniosek o wydanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców Gminy - wersja papierowa
Telefon 61 89 60 626
Wypełnij formularz
Wypełnij
12
WN-81
Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu / niefigurowaniu w ewidencji podatkowej, o posiadaniu nieruchomości / gospodarstwa rolnego oraz o powierzchni gospodarstwa w hektarach fizycznych / przeliczeniowych
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Wójt Gminy Rokietnica
Nazwa komórki organizacyjnej Referat Obsługi Podatkowej, Opłat Lokalnych i Windykacji
Podstawy prawne Art. 306a i art. 306 b z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zmianami)
Czas realizacji Bez zbędnej zwłoki - najpóźniej do 7 dni
Opłaty - za wydanie zaświadczenia - 17,00 zł
Numer konta 69904310413041002391100001
Kwota (PLN) 17.00
Tryb odwoławczy Zaświadczenia nie podlegają zaskarżeniu. Zaskarżeniu podlega odmowa wydania zaświadczenia w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu wydającego postanowienie w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania postanowienia. Zażalenie należy przesłać na adres Urzędu Gminy w Rokietnicy lub złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy w Rokietnicy.
Uwagi Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu/niefigurowaniu w ewidencji podatkowej - wersja papierowa
Telefon 061-89-60-624
Wypełnij formularz
Wypełnij
13
WN-214
Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Wójt Gminy Rokietnica
Nazwa komórki organizacyjnej Referat Administracji i Spraw Obywatelskich
Podstawy prawne Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 ( t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 1160 ze zm.), Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1044). Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.). Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994)
Wymagane dokumenty - Formularz zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia imprezy. - Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.
Opłaty Impreza masowa - Wydanie zezwolenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 82 zł. Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku, a dowód zapłaty stanowi załącznik do wniosku. Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w postępowaniu o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej powstaje obowiązek wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia dokumentu, a dowód zapłaty stanowi załącznik do wniosku. Opłaty winny być wnoszone z zaznaczeniem ("tytułem") "Impreza masowa [nazwa imprezy]". Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Rokietnicy
Numer konta 69904310413041002391100001
Tytuł wpłaty Impreza masowa [nazwa imprezy]
Kwota (PLN) 82.00
Tryb odwoławczy W przypadku odmowy zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Etapy realizacji usługi Impreza masowa: 1) opinie właściwych miejscowo Komendantów Miejskich Policji i Państwowej Straży Pożarnej i kierownika pogotowia ratunkowego, które muszą zawierać informacje o niezbędnej wielkości ich sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu oraz o przewidywanych przez Policję zagrożeniach. 2) opinię właściwego miejscowo Państwowego Inspektora Sanitarnego. 3) graficzny plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, zawierający: a) oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się publiczności, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych. b) oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych. c) oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu. d) informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych, rozmieszczeniu osób na imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów. 4) regulamin obiektu wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej. 5) program i regulamin imprezy masowej, ewentualnie terminarz imprez masowych odbywających się według ustalonego terminarza lub według ustalonych zasad wraz z informacją o sposobie udostępnienia ich uczestnikom imprezy masowej. 6) informację o liczbie miejsc dla osób w obiekcie lub na terenie, gdzie impreza masowa będzie zorganizowana, mogących wystąpić zagrożeniach porządku publicznego, w tym informację o ewentualnym uznaniu imprezy masowej za imprezę o podwyższonym ryzyku oraz informację o liczbie osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, o stanie liczebnym, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służb porządkowej i informacyjnej; w odniesieniu do służby porządkowej przyjmuje się przelicznik - co najmniej 10 porządkowych na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie, i co najmniej 1 porządkowy na każde następne 100 osób. W przypadku uznania imprezy za imprezę o podwyższonym ryzyku przeliczniki te wynoszą odpowiednio 30 porządkowych na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, i co najmniej 3 porządkowych na każde następne 100 osób. 7) wskazanie osoby reprezentującej organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie masowej (kierownika do spraw bezpieczeństwa). 8) pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczaniu imprezy. 9) szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, 10) polisę ubezpieczeniową - organizator imprezy ma obowiązek ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone uczestnikom imprez masowych, na które wstęp jest odpłatny. 11) pisemną zgodę na przeprowadzenie imprezy masowej kierownika jednostki organizacyjnej lasów państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego, w razie przeprowadzania imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki. 12) pisemna zgoda właściciela terenu na którym będzie odbywać się impreza masowa. 13) informację o zainstalowanych urządzeniach do utrwalania przebiegu imprezy. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego, powinno zawierać: - Imię, nazwisko, datę urodzenia i adres organizatora oraz nazwę i adres osoby prawnej lub inne organizacji, jeżeli w jej imieniu organizuje on zgromadzenie, - Miejsce, datę , godzinę rozpoczęcia, planowany czas trwania przewidywalna liczba uczestników, oraz projektowana trasa przejścia, jeżeli przewiduję się zmiany miejsca czasu trwania zgromadzenia - Cel i program oraz język w którym będą porozumiewać się uczestnicy zgromadzenia - Określenie planowanych przez organizatora środków służących zapewnienia pokojowego przebiegu zgromadzenia oraz środków, o których dostarczenie zwraca się do organu gminy.
Poziom uwierzytelniania podpis kwalifikowany, profil zaufany
Uwagi Imprezy masowe - W celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator winien złożyć wniosek nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia, natomiast opinie, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 2, niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej. Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej - wersja papierowa
Telefon 61 8 960 626
Wypełnij formularz
Wypełnij
14
WN-19
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych lub stwierdzającego stan zaległości
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Wójt Gminy Rokietnica
Nazwa komórki organizacyjnej Referat Obsługi Podatkowej Opłat Lokalnych i Windykacji
Podstawy prawne Art. 306 e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 613 ze zmianami). Zgodnie z art 306 e Ordynacji podatkowej - organ podatkowy wydaje zaświadczenie o niezaleganiu w podatku lub stwierdzające stan zaległości. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe ( Dz. U. z 2015r., poz. 2355)
Czas realizacji Bez zbędnej zwłoki- najpóźniej do 7 dni
Opłaty za wydanie zaświadczenia - 21,00 zł.
Numer konta 69904310413041002391100001
Kwota (PLN) 21.00
Tryb odwoławczy W przypadku odmowy wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania postanowienia. Zażalenie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów w UG Rokietnica lub przesłać na adres Urzędu.
Poziom uwierzytelniania podpis kwalifikowany, profil zaufany
Uwagi Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych - wersja papierowa
Telefon 61 89 60 617
Wypełnij formularz
Wypełnij
15
WN-254
Wniosek o przyznanie Patronatu Honorowego Wójta Gminy Rokietnica
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Wójt Gminy Rokietnica
Nazwa komórki organizacyjnej Referat Organizacyjny i Promocji
Podstawy prawne Zarządzenie Nr 65/2012 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 22 sierpnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania Patronatu Honorowego Wójta Gminy Rokietnica
Wymagane dokumenty wniosek o przyznanie Patronatu Honorowego Wójta Gminy Rokietnica
Czas realizacji 14 dni
Opłaty brak
Uwagi Wniosek o przyznanie Patronatu Honorowego Wójta Gminy Rokietnica - wersja papierowa
Telefon 61-8960614
Wypełnij formularz
Wypełnij
16
ZGLO
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew przez osoby fizyczne
Rodzaj usługi Opis usługi
Nazwa komórki organizacyjnej Referat Ochrony Środowiska
Podstawy prawne Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.)
Wymagane dokumenty - Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew przez osoby fizyczne, z nieruchomości stanowiących ich własność na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej [wniosek] Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew dotyczy drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w sytuacji kiedy obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 5 cm przekracza: 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Opłaty 17 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044) 17 zł - za wydanie zaświadczenia – opłata skarbowa zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044)
Numer konta 69904310413041002391100001
Tryb odwoławczy Wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Rezultat realizacji usługi Decyzja administracyjna wydana przez Wójta Gminy Rokietnica
Poziom uwierzytelniania podpis kwalifikowany, profil zaufany
Uwagi Termin odpowiedzi: 21 dni - od daty złożenia wniosku na przeprowadzenie oględzin 14 dni - na wniesienie sprzeciwu na usunięcie drzewa lub drzew w drodze decyzji administracyjnej W przypadku gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich informacji na wniosku, właściwy Organ, w drodze postanowienia, nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew przez osoby fizyczne - wersja papierowa
Telefon 61 89 60 631
Wypełnij formularz
Wypełnij
17
WN-10
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Wójt Gminy Rokietnica
Nazwa komórki organizacyjnej Referat Ochrony Środowiska
Podstawy prawne Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.)
Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę zieleni dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, osób fizycznych dokonujących usunięcia zieleni na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, spółdzielni/wspólnot mieszkaniowych, organów reprezentujących Rodzinne Ogrody Działkowe lub osoby posiadające prawo do działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości; - oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością; - nazwę gatunku drzewa lub krzewu; - obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo: * posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni ; * nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa; - przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew; - miejsce, przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej; - wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy; - rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości; - projekt planu nasadzeń zastępczych oraz podanie informacji o planowanym terminie ich wykonania. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew dotyczy drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i usuwanych na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w sytuacji kiedy obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 5 cm przekracza: - 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, - 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, - 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew. Krzewu albo krzewów rosnących w skupisku o powierzchni powyżej 25m² UWAGA! Jeśli posiadacz nie jest właścicielem - do wniosku dołącza się zgodę właściciela,
Czas realizacji 30 dni, sprawy szczególnie skomplikowane – do 2 miesięcy.
Opłaty 17 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1044) 17 zł - za wydanie zaświadczenia – opłata skarbowa zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1044)
Numer konta 69904310413041002391100001
Tryb odwoławczy Wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Uwagi 1. W przypadku braku wymaganych dokumentów wniosek pozostaje bez rozpatrzenia. 2. Czynności w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy mogą być rozpatrywane na wniosek mieszkańców. 3. Czynności w odniesieniu do nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza zobowiązują do ponoszenia kosztów związanych z wycinką drzew przewidzianych w ustawie. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie zieleni - wersja papierowa
Telefon 61 89 60 631
Wypełnij formularz
Wypełnij
18
WN-185
Oświadczenie o posiadaniu lub nieposiadaniu psa
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Wójt Gminy Rokietnica
Nazwa komórki organizacyjnej Referat Obsługi Podatkowej, Opłat Lokalnych i Windykacji
Kogo dotyczy Podatnikami opłaty od posiadania psów są osoby fizyczne posiadające psy.
Podstawy prawne Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019r., poz. 1170 ze zm.) Uchwała NR XXIX/271/2016 Rady Gminy Rokietnica z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2017
Opłaty Opłata płatna jest do 15 marca bieżącego roku podatkowego u sołtysa lub w Poznańskim Banku Spółdzielczym w Poznaniu Oddział w Rokietnicy na konto Urzędu Gminy 69 9043 1041 3041 0023 9110 0001. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 30,00 zł od jednego psa posiadanego przez osobę fizyczną.
Tryb odwoławczy 1. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica. 3. Wniesienie odwołania od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.
Poziom uwierzytelniania podpis kwalifikowany, profil zaufany
Uwagi Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od: 1.Osób zaliczanych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych z tytułu posiadania jednego psa. 2. Osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe- z tytułu posiadania jednego psa. 3. Podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów. Oświadczenie w sprawie opłaty od posiadania psa - wersja papierowa
Telefon 61-89-60-617
Wypełnij formularz
Wypełnij
19
WN-31
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Wójt Gminy Rokietnica
Nazwa komórki organizacyjnej Referat Inwestycji i Infrastruktury
Podstawy prawne - Ustawa o drogach publicznych (t. j. Dz.U. 2018 poz. 2068 ze zm.) - Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego (t .j. Dz.U. 2018 poz. 2096 ze zm.) - Ustawa o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2019 poz. 506 ze zm.), - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1264) -Uchwała Nr VI/54/2019 Rady Gminy Rokietnica z 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego - Plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego pasa drogowego, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu, - Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zakreślonym kolorem czerwonym granicami i podanymi wymiarami planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego oraz zaznaczone kolorem żółtym wbudowywane urządzenia (2 egzemplarze), - Szczegółowy harmonogram robót w przypadku etapowego prowadzenia robót, - Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych, - pisemne pełnomocnictwo od Inwestora oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (w przypadku, gdy w imieniu Inwestora występuje Pełnomocnik),
Czas realizacji Do 30 dni; w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy
Opłaty za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty zgodnie z uchwałą nr XXVIII/200/2008 Rady Gminy Rokietnica z dnia 24 listopada 2008 roku
Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta).
Poziom uwierzytelniania podpis kwalifikowany, profil zaufany
Uwagi Uwagi: 1. W przypadku braku wymaganych dokumentów, Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. 2. Zgodnie z w/w rozporządzeniem wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego powinien zostać złożony odpowiednio wcześniej przed planowanym zajęciem pasa. Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi wymierza się karę pieniężną, zgodnie z art. 40 ust. 12 w/w ustawy o drogach publicznych. 3. W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku, zarządca może zażądać dostarczenia: - projektu budowlanego obiektu w pasie drogowym - harmonogramu robót prowadzonych w pasie drogowym (załącza się w przypadkach etapowego prowadzenia robót) 4. We wniosku należy wskazać właściciela obiektu budowlanego w pasie drogowym (pełna nazwa, adres, podpis osoby upoważnionej), który będzie obciążony opłatą roczną za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. 5. W/w opłata roczna naliczona jest na podstawie uchwały nr XXVIII/200/2008 Rady Gminy Rokietnica z dnia 24 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia stawek za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych 6. Za okres końcowy zajęcia uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu pierwotnego i zgłoszenia zwolnienia pasa drogi do tutejszego Urzędu, celem dokonania protokolarnego odbioru. 7. Teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. wykopu, odkładu, urobku, składowania materiałów, miejsce zajęte pod sprzęt budowlany, barakowozy, jak również drogi objazdowe i dojazdowe (z wyjątkiem objazdu po istniejącej sieci dróg). Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego - wersja papierowa
Telefon 61 89 60 603
Wypełnij formularz
Wypełnij
20
CUKF
Wniosek o cofnięcie upoważnienia do konta przedsiębiorcy na platformie eBOI (ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI INTERESANTA)
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Wójt Gminy Rokietnica
Kogo dotyczy Osoby posiadające konto przedsiębiorcy na platformie eBOI
Wymagane dokumenty Wniosek o cofnięcie upoważnienia do konta przedsiębiorcy na platformie eBOI (ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI INTERESANTA)
Rezultat realizacji usługi Cofnięcie upoważnienia do konta przedsiębiorcy na platformie eBOI (ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI INTERESANTA)
Wypełnij formularz
Wypełnij
21
UKF
Wniosek o nadanie upoważnienia do konta przedsiębiorcy na platformie eBOI (ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI INTERESANTA)
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Wójt Gminy Rokietnica
Kogo dotyczy Osoby posiadające konto przedsiębiorcy na platformie eBOI
Wymagane dokumenty Wniosek o nadanie upoważnienia do konta przedsiębiorcy na platformie eBOI (ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI INTERESANTA)
Rezultat realizacji usługi Nadanie upoważnienia do konta przedsiębiorcy na platformie eBOI (ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI INTERESANTA)
Wypełnij formularz
Wypełnij
22
WN-76
Pismo ogólne
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
Wypełnij
23
WN-18
Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
Rodzaj usługi Opis usługi
Nazwa komórki organizacyjnej Referat Administracyjny i Spraw Obywatelskich
Podstawy prawne Ustawa z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności; Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22.12.2017 r. r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL ; Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21.12.2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego; Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ; Ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych
Wymagane dokumenty - Wypełniony formularz wniosku. - Wykazanie interesu prawnego do pozyskania danych (dołączenie do wniosku kserokopii dokumentów świadczących o interesie prawnym w pozyskaniu danych – oryginały do wglądu). - Uwiarygodnienie interesu faktycznego, w przypadku nie wykazania interesu prawnego w otrzymaniu danych. - Dowód dokonania opłaty. wniosek o udostępnienie danych
Opłaty Opłata za udostępnienie jednostkowych danych (dotyczy jednej osoby lub imion i nazwisk osób zameldowanych w jednym lokalu) zgromadzonych w rejestrze mieszkańców Gminy Rokietnica lub w rejestrze zamieszkania cudzoziemców w Gminie Rokietnica wynosi 31 zł. Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Rokietnicy nr rachunku SGB 0/Rokietnica 69904310413041002391100001 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (od każdego stosunku pełnomocnictwa), gdy strona działa przez pełnomocnika. Składający wniosek lub pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód zapłaty albo uwierzytelnioną kopię zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty, tzn. od dnia złożenia wniosku lub dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
Numer konta 69904310413041002391100001
Tryb odwoławczy Od decyzji przysługuje stronom prawo złożenia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica.
Uwagi Termin odpowiedzi: Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców Gminy Rokietnica lub z rejestru zamieszkania cudzoziemców w Gminie Rokietnica uzyskuje się po złożeniu wypełnionego formularza wniosku lub po przesłaniu zapytania o informację o danych z ww. rejestrów drogą korespondencyjną - w terminie do 30 dni od daty wpływu wniosku. Wnosząc o udostępnienie danych z ww. rejestrów należy wykazać interes prawny żądania udostępnienia danych (wskazanie przepisu prawa materialnego, na podstawie którego wnioskodawca jest uprawniony do żądania udostępnienia wskazanych przez siebie danych z ww. rejestrów lub załączyć dokumenty potwierdzając ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: przysługujące wierzytelności, wezwanie sądowe lub komornicze do podania określonych danych w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym lub komorniczym) lub przy niemożności wykazania interesu prawnego - wykazanie interesu faktycznego w otrzymaniu danych z ww. rejestrów, a także należy wskazać informacje o osobie umożliwiające wyszukanie jej w rejestrze mieszkańców Gminy Rokietnica lub rejestrze zamieszkania cudzoziemców w Gminie Rokietnica a ponadto należy wskazać jakie dane mają być udostępnione. Odmowa udostępnienia danych z ww. rejestrów następuje w drodze decyzji administracyjnej. Jednostka odpowiadająca: Ewidencja Ludności Inspektor Elżbieta Karbowska Urząd Gminy Rokietnica ul. Golęcińska 1 budynek C - tel.61 8 960 626 w poniedziałki od 12:00-18:00 w środy od 10:00-14:00 we wtorki, czwartki i piątki od 8:00-12:00
BIP http://bip.rokietnica.pl/public/?id=1154
Telefon 61 89 60 626
Wypełnij formularz
Wypełnij
24
DL-1-2020
Deklaracja na podatek leśny
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Wójt Gminy Rokietnica
Nazwa komórki organizacyjnej Referat Obsługi Podatkowej, Opłat Lokalnych i Windykacji
Kogo dotyczy Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, będące:
1. właścicielami lasów,
2. posiadaczami samoistnymi lasów,
3. użytkownikami wieczystymi lasów,
4. posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
Podstawy prawne Ustawa z dnia 30.10.2002 roku o podatku leśnym (t. j. z 2019r.,poz. 888 ze zmianami) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r .w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy pierwsze kwartały 2019 r. (M.P. 2019, poz.1018)
Wymagane dokumenty obowiązujące od 1.07.2019 r.: - deklaracja na podatek leśny (DL-1) + załącznik do deklaracji o przedmiotach podlegających opodatkowaniu (ZDL-1) - załącznik do deklaracji o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania (ZDL-2) - deklaracja na podatek leśny – obowiązuje do 30.06.2019 r.
Opłaty Terminy płatności: Podatek leśny od osób fizycznych i prawnych płatny jest w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej. Deklaracje podatkowe osoby prawne składają do 15 stycznia danego roku. Informacje podatkowe osoby fizyczne składają w ciągu 14 dni od zaistniałej okoliczności lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.
Tryb odwoławczy 1. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica.
Poziom uwierzytelniania podpis kwalifikowany, profil zaufany
Uwagi Jednostka odpowiadająca: Anna Krygier- Szymańska- Referat Obsługi Podatkowej i Windykacji, Podinspektor ds. wymiaru podatku od osób fizycznych, pokój nr 5, tel. 61-89-60-624 Magdalena Jakubowska -Specyał - Referat Obsługi Podatkowej, Opłat Lokalnych i Windykacji, Inspektor ds. wymiaru podatku od osób fizycznych i prawnych, tel. 61-89-60-617 Informacje dodatkowe: Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku Obowiązek podatkowy, wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Jeżeli obowiązek powstał lub wygasł w trakcie roku podatkowego, podatek leśny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek. Podstawą opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku leśnego jest Wójt.
BIP http://bip.rokietnica.pl/public/?id=770
Telefon 61-89-60-624, 61-89-60-617
Wypełnij formularz
Wypełnij
25
DN-1-2020
Deklaracja na podatek od nieruchomości
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Wójt Gminy Rokietnica
Nazwa komórki organizacyjnej Referat Obsługi Podatkowej, Opłat Lokalnych i Windykacji
Kogo dotyczy Podatnikami są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, będące:
1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Podstawy prawne Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. z 2019 r., poz. 1170 ze zmianami) Uchwała Nr XV/126/2019 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok Uchwala NR XVII/171/2016 Rady Gminy Rokietnica z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Uchwała Nr XLVII/411/2014 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu realizacji nowych inwestycji na terenie gminy Rokietnica w ramach pomocy de minimis.
Wymagane dokumenty obowiązujące od 1.07.2019 r.: - deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1) + załącznik do deklaracji o przedmiotach podlegających opodatkowaniu (ZDN-1) - załącznik do deklaracji o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania (ZDN-2) - deklaracja na podatek od nieruchomościobowiązuje do 30.06.2019 r.
Opłaty Terminy płatności: Podatek od nieruchomości od osób fizycznych płatny jest w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej. Deklaracje podatkowe osoby prawne składają do 31.01. danego roku. Podatek od nieruchomości od osób prawnych płatny jest do 15 - go dnia każdego miesiąca z wyjątkiem 1 raty płatnej do 31 stycznia danego roku. Informacje podatkowe osoby fizyczne składają w ciągu 14 dni od zaistniałej okoliczności lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.
Tryb odwoławczy 1. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica.
Poziom uwierzytelniania podpis kwalifikowany, profil zaufany
Uwagi Jednostka odpowiadająca: Anna Krygier- Szymańska - Referat Obsługi Podatkowej, Opłat Lokalnych i Windykacji, Podinspektor ds. wymiaru podatków, pokój nr 5, tel. 061-89-60-624 Magdalena Jakubowska -Specyał - Referat Obsługi Podatkowej, Opłat Lokalnych i Windykacji, Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat, tel. 61-89-60-617 Informacje dodatkowe: Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Opodatkowaniu podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane: 1. grunty, 2. budynki lub ich części, 3. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym istniał obowiązek. Organem podatkowym właściwym w sprawach podatków jest Wójt.
BIP http://bip.rokietnica.pl/public/?id=764
Telefon 061-89-60-624, 61-89-60-617
Wypełnij formularz
Wypełnij
26
DR-1-2020
Deklaracja na podatek rolny
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Wójt Gminy Rokietnica
Nazwa komórki organizacyjnej Referat Obsługi Podatkowej, Opłat Lokalnych i Windykacji
Kogo dotyczy Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, będące:
1. właścicielami gruntów,
2. posiadaczami samoistnymi gruntów,
3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
4. posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, z AWRSP lub za innego tytułu prawnego.
Podstawy prawne Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t. j. z 2019r.,poz. 1256 ze zmianami) Uchwała Nr XV/128/2019 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 października 2019 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2020 (M.P. z 2019r., poz. 1017)
Wymagane dokumenty – obowiązujące od 1.07.2019 r.: - deklaracja na podatek rolny (DR-1) + załącznik do deklaracji o przedmiotach podlegających opodatkowaniu (ZDR-1) - załącznik do deklaracji o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania (ZDR-2) - deklaracja na podatek rolny – obowiązuje do 30.06.2019 r.
Opłaty Terminy płatności: Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych płatny jest w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej. Deklaracje podatkowe osoby prawne składają do 15 stycznia danego roku. Informacje podatkowe osoby fizyczne składają w ciągu 14 dni od zaistniałej okoliczności lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.
Tryb odwoławczy 1. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica.
Poziom uwierzytelniania podpis kwalifikowany, profil zaufany
Uwagi Jednostka odpowiadająca: Anna Krygier - Szymańska - Referat Obsługi Podatkowej i Windykacji, Podinspektor ds. wymiaru podatków, pokój nr 5, tel. 61-89-60-624 Magdalena Jakubowska -Specyał - Referat Obsługi Podatkowej, Opłat Lokalnych i Windykacji, Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat, tel. 61-8960-617 Informacje dodatkowe: Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku rolnego jest Wójt. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek rolny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym istniał ten obowiązek. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi: - dla gruntów gosp. rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych; - dla pozostałych gruntów - liczba hektarów fizycznych. Opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza.
BIP http://bip.rokietnica.pl/public/?id=768
Telefon 61-89-60-624, 61-8960-617
Wypełnij formularz
Wypełnij
27
IL-1-2020
Informacja o lasach
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Wójt Gminy Rokietnica
Nazwa komórki organizacyjnej Referat Obsługi Podatkowej, Opłat Lokalnych i Windykacji
Kogo dotyczy Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, będące:
1. właścicielami lasów,
2. posiadaczami samoistnymi lasów,
3. użytkownikami wieczystymi lasów,
4. posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
Podstawy prawne Ustawa z dnia 30.10.2002 roku o podatku leśnym (t. j. z 2019r.,poz. 888 ze zmianami) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r .w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy pierwsze kwartały 2019 r. (M.P. 2019, poz.1018)
Wymagane dokumenty – obowiązujące od 1.07.2019 r.: - informacja o lasach (IL-1) + załącznik do informacji o lasach (ZIL-1) - załącznik do informacji o danych pozostałych podatników (ZIL-3) - załącznik do informacji o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania (ZIL-2) - informacja w sprawie podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego - obowiązuje do 30.06.2019 r.
Opłaty Terminy płatności: Podatek leśny od osób fizycznych i prawnych płatny jest w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej. Deklaracje podatkowe osoby prawne składają do 15 stycznia danego roku. Informacje podatkowe osoby fizyczne składają w ciągu 14 dni od zaistniałej okoliczności lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.
Tryb odwoławczy 1. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica.
Poziom uwierzytelniania podpis kwalifikowany, profil zaufany
Uwagi Jednostka odpowiadająca: Anna Krygier- Szymańska- Referat Obsługi Podatkowej i Windykacji, Podinspektor ds. wymiaru podatku od osób fizycznych, pokój nr 5, tel. 61-89-60-624 Magdalena Jakubowska -Specyał - Referat Obsługi Podatkowej, Opłat Lokalnych i Windykacji, Inspektor ds. wymiaru podatku od osób fizycznych i prawnych, tel. 61-89-60-617 Informacje dodatkowe: Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku Obowiązek podatkowy, wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Jeżeli obowiązek powstał lub wygasł w trakcie roku podatkowego, podatek leśny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek. Podstawą opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku leśnego jest Wójt.
BIP http://bip.rokietnica.pl/public/?id=770
Telefon 061-89-60-624, 61-89-60-617
Wypełnij formularz
Wypełnij
28
IN-1-2020
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Wójt Gminy Rokietnica
Nazwa komórki organizacyjnej Referat Obsługi Podatkowej, Opłat Lokalnych i Windykacji
Kogo dotyczy Podatnikami są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, będące:
1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Podstawy prawne Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. z 2019 r., poz. 1170 ze zmianami) Uchwała Nr XV/126/2019 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok Uchwala NR XVII/171/2016 Rady Gminy Rokietnica z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Uchwała Nr XLVII/411/2014 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu realizacji nowych inwestycji na terenie gminy Rokietnica w ramach pomocy de minimis.
Wymagane dokumenty obowiązujące od 1.07.2019 r.: - informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1) + załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (ZIN-1) - załącznik do informacji o danych pozostałych podatników (ZIN-3) - załącznik do informacji o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania (ZIN-2) - informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego - obowiązuje do 30.06.2019 r.
Opłaty Terminy płatności: Podatek od nieruchomości od osób fizycznych płatny jest w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej. Deklaracje podatkowe osoby prawne składają do 31.01. danego roku. Podatek od nieruchomości od osób prawnych płatny jest do 15 - go dnia każdego miesiąca z wyjątkiem 1 raty płatnej do 31 stycznia danego roku. Informacje podatkowe osoby fizyczne składają w ciągu 14 dni od zaistniałej okoliczności lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.
Tryb odwoławczy 1. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica.
Poziom uwierzytelniania podpis kwalifikowany, profil zaufany
Uwagi Jednostka odpowiadająca: Anna Krygier- Szymańska - Referat Obsługi Podatkowej, Opłat Lokalnych i Windykacji, Podinspektor ds. wymiaru podatków, pokój nr 5, tel. 61-89-60-624 Magdalena Jakubowska-Specyał - Referat Obsługi Podatkowej, Opłat Lokalnych i Windykacji, Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat, tel. 61-89-60-617 Informacje dodatkowe: Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Opodatkowaniu podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane: 1. grunty, 2. budynki lub ich części, 3. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym istniał obowiązek. Organem podatkowym właściwym w sprawach podatków jest Wójt.
BIP http://bip.rokietnica.pl/public/?id=764
Telefon 61-89-60-624, 61-89-60-617
Wypełnij formularz
Wypełnij
29
IR-1-2020
Informacja o gruntach
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Wójt Gminy Rokietnica
Nazwa komórki organizacyjnej Referat Obsługi Podatkowej, Opłat Lokalnych i Windykacji
Kogo dotyczy Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, będące:
1. właścicielami gruntów,
2. posiadaczami samoistnymi gruntów,
3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
4. posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, z AWRSP lub za innego tytułu prawnego.
Podstawy prawne Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t. j. z 2019r.,poz. 1256 ze zmianami) Uchwała Nr XV/128/2019 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 października 2019 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2020 (M.P. z 2019r., poz. 1017)
Wymagane dokumenty – obowiązujące od 1.07.2019r.: - informacja o gruntach (IR-1) + załącznik do informacji o gruntach (ZIR-1) - załącznik do informacji o danych pozostałych podatników (ZIR-3) - załącznik do informacji o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania (ZIR-2) - informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego - obowiązuje do 30.06.2019r.
Opłaty Terminy płatności: Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych płatny jest w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej. Deklaracje podatkowe osoby prawne składają do 15 stycznia danego roku. Informacje podatkowe osoby fizyczne składają w ciągu 14 dni od zaistniałej okoliczności lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.
Tryb odwoławczy 1. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica.
Poziom uwierzytelniania podpis kwalifikowany, profil zaufany
Uwagi Jednostka odpowiadająca: Anna Krygier - Szymańska - Referat Obsługi Podatkowej i Windykacji, Podinspektor ds. wymiaru podatków, pokój nr 5, tel. 61-89-60-624 Magdalena Jakubowska -Specyał - Referat Obsługi Podatkowej, Opłat Lokalnych i Windykacji, Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat, tel. 61-8960-617 Informacje dodatkowe: Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku rolnego jest Wójt. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek rolny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym istniał ten obowiązek. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi: - dla gruntów gosp. rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych; - dla pozostałych gruntów - liczba hektarów fizycznych. Opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza.
BIP http://bip.rokietnica.pl/public/?id=768
Telefon 61-89-60-624, 61-89-60-617
Wypełnij formularz
Wypełnij
30
DO-2
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od 01 stycznia 2020 r.
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Wójt Gminy Rokietnica
Nazwa komórki organizacyjnej Referat Ochrony Środowiska
Podstawy prawne art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm.)
Poziom uwierzytelniania podpis kwalifikowany, profil zaufany
Uwagi Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do burmistrza deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych mających wpływ na wysokość stawki należy złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wersja papierowa
Telefon 61 896-06-32
Wypełnij formularz
Wypełnij
31
WN-13-1
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy - dotyczy budownictwa mieszkaniowego
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Wójt Gminy Rokietnica
Nazwa komórki organizacyjnej Referat Zagospodarowania Przestrzennego
Podstawy prawne Art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) ma zastosowanie w przypadku gdy działka położona jest na terenach nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Wymagane dokumenty Wniosek, który powinien zawierać następujące informacje: 1) określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać (o promieniu trzykrotnej szerokości frontu działki objętej wnioskiem, nie mniejszym jednak niż 50 metrów), w skali 1:500 lub 1:1.000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2.000; 2) charakterystykę inwestycji, obejmującą: określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów, określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej, określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.
Opłaty Nie podlegają opłacie skarbowej czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
Numer konta 69904310413041002391100001
Tryb odwoławczy Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, al. Niepodległości 18, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica.
Rezultat realizacji usługi Decyzja administracyjna wydana przez Wójta Gminy Rokietnica
Etapy realizacji usługi Decyzja o warunkach zabudowy wydawana jest w terminie do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni. Bieg tych terminów ulega wstrzymaniu w następujących sytuacjach: - wezwania wnioskodawcy do uzupełnienia braków formalnych podania na podstawie art. 64 § 2 kpa, pod warunkiem, że wezwanie do nastąpiło bez zbędnej zwłoki; - współdziałania w załatwieniu sprawy z innymi organami w trybie art. 106 kpa; - zawieszenia postępowania – przez cały okres zawieszenia, nawet jeżeli w tym czasie będą podejmowane czynności niecierpiące zwłoki zgodnie z art. 102 kpa.
Poziom uwierzytelniania podpis kwalifikowany, profil zaufany
Uwagi W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Zgodnie z art.. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2009 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarownia i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym: lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego; sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy - wersja papierowa
Telefon 61-89-60-628
Wypełnij formularz
Wypełnij
32
WN-13-2
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy - nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Wójt Gminy Rokietnica
Nazwa komórki organizacyjnej Referat Zagospodarowania Przestrzennego
Podstawy prawne Art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) ma zastosowanie w przypadku gdy działka położona jest na terenach nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Wymagane dokumenty Wniosek, który powinien zawierać następujące informacje: 1) określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać (o promieniu trzykrotnej szerokości frontu działki objętej wnioskiem, nie mniejszym jednak niż 50 metrów), w skali 1:500 lub 1:1.000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2.000; 2) charakterystykę inwestycji, obejmującą: określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów, określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej, określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.
Opłaty Wniosek podlega opłacie skarbowej: w wysokości 107 zł (Nie podlegają opłacie skarbowej czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego).
Numer konta 69904310413041002391100001
Kwota (PLN) 107.00
Tryb odwoławczy Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, al. Niepodległości 18, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica.
Rezultat realizacji usługi Decyzja administracyjna wydana przez Wójta Gminy Rokietnica
Etapy realizacji usługi Decyzja o warunkach zabudowy wydawana jest w terminie do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni. Bieg tych terminów ulega wstrzymaniu w następujących sytuacjach: - wezwania wnioskodawcy do uzupełnienia braków formalnych podania na podstawie art. 64 § 2 kpa, pod warunkiem, że wezwanie do nastąpiło bez zbędnej zwłoki; - współdziałania w załatwieniu sprawy z innymi organami w trybie art. 106 kpa; - zawieszenia postępowania – przez cały okres zawieszenia, nawet jeżeli w tym czasie będą podejmowane czynności niecierpiące zwłoki zgodnie z art. 102 kpa.
Poziom uwierzytelniania podpis kwalifikowany, profil zaufany
Uwagi W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Zgodnie z art.. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2009 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarownia i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym: lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego; sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy - wersja papierowa
Telefon 61-89-60-628
Wypełnij formularz